Par mums

Latvijas Biodanza skolotāju  asociācija ir sabiedriska organizācija, kas apvieno biodanza  metodes izglītību ieguvušus profesionālus skolotājus un biodanza studentus, lai realizētu sekojošus mērķus un uzdevumus:

1.Asociācijas mērķi ir:

1.1. apvienot Rolando Toro Sistēmas (turpmāk –RTS) Biodejas skolotājus un studentus Latvijā profesionālajā organizācijā biedrībā “Latvijas biodanza asociācija”;

1.2. pārstāvēt un aizstāvēt RTS Biodanza skolotāju tiesības un intereses valsts un  starptautiskā līmenī;

1.3. pārraudzīt RTS Biodanza skolotāju profesionalitāti;

1.4. attīstīt un uzturēt apmācības un profesionālos standartus, un pārraudzīt Biodanza profesionālo standartu izpildi Latvijā, balstoties uz RTS attīstības tendencēm pasaulē;

1.5. veicināt RTS Biodanza attīstību Latvijā, nodarbojoties ar aktuāliem RTS Biodanza profesionālajiem, organizatoriskajiem un attīstības jautājumiem;

1.6. sekmēt biedru savstarpējo sadarbību;

1.7. veicināt biedru atbildību par savas profesionālās izglītības un kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu;

1.8. rūpēties par biedru ekonomisko un profesionālo interešu aizsardzību;

1.9. popularizēt RTS idejas un Biodanza skolotāja profesiju Latvijā;

1.10. organizēt pieredzes apmaiņu un profesionālās izaugsmes iespējas Biodejas asociācijas iekšienē un sadarbībā ar citām profesionālām organizācijām Latvijā un pasaulē;

1.11. iekļauties Starptautiskā biocentriskā fonda (angl. International Biocentric Foundation) darbībā;

1.12. sadarboties ar valsts un pašvaldību iestādēm, citām organizācijām, masu informācijas līdzekļiem un citām juridiskām un fiziskām personām.

 

2.Biodanza asociācijas uzdevumi:

2.1.nodrošināt informācijas par aktuālajiem notikumiem, konferencēm, darba iespējām u.c. izplatīšanu Biodanza asociācijas biedriem;

2.2. veicināt kontaktus un sadarbību starp Latvijas Biodanza skolotājiem un citu valstu Biodanza skolām un skolotājiem;

2.3. atbalstīt dažādus Biodanza asociācijas biedru organizētus zinātniskus un sabiedriskus pasākumus (konferences, nometnes, supervīzijas, festivālus u.c. );

2.4. pārstāvēt Biodanza skolotājus Latvijā un pasaulē.